MENTORA

aquí seguim estudiant

Al llarg de la nostra vida, tots i totes coneixem persones sense les quals avui no seríem qui som. Persones que ens han acompanyat quan havíem de prendre decisions importants, que eren presents en moments clau quan pensàvem a tirar la tovallola i ens ajuden a millorar.

A Catalunya, un de cada sis joves abandona 
l’institut abans d’acabar els estudis postobligatoris.

La mentoria ofereix la possibilitat de comptar amb una d’aquestes persones decisives. Algú amb l’experiència i la formació necessàries per comprometre’s amb els reptes d’un alumne que no sap si abandonar els estudis. I a fer-ho des d’una posició d’igualtat: de tu a tu, sense imposicions, sinó acompanyant a trobar el camí que millor escau a cada jove, segons els seus interessos i fortaleses.

VOLS IMPULSAR

EL PROGRAMA MENTORA?

imatge-escolars-2

Tens com a prioritat la prevenció de
l’abandonament escolar prematur entre els i les joves?

Tenim una solució i ens agradaria comptar amb tu per tirar-la endavant a tot Catalunya! Consulta les bases aquí. També tens un resum del que suposa impulsar un punt Mentora aquí.

MENTORA emparella els alumnes amb una persona mentora voluntària amb qui es troben individualment 1 cop a la setmana durant el curs escolar. En aquestes trobades les parelles de mentoria conversen sobre temes d’interès de l’adolescent i fan activitats orientades a que prengui les decisions oportunes que afavoreixin que continuï estudiant. Impulsant el programa al vostre territori reforceu el compromís amb la vostra comunitat, garantiu possibilitats d’èxit educatiu per a tothom i milloreu l’atenció als i a les joves, i a les seves famílies.

Ets un institut, un ajuntament o una entitat sòcio-educativa?

Tens clar que vols sumar-te?

Vols més informació?

Contacta'ns

Laura Cardús

mentoria@fbofill.cat

93 458 87 00

Consulta les FAQs!

Mentoria individual als darrers cursos de l’ESO per a alumnat amb risc d’abandonament escolar prematur.
Converses significatives i activitats per assolir objectius educatius i practicar destreses clau (comunicació, pensament crític, autonomia), conèixer-se millor, reflexionar, obtenir informació i prendre decisions, amb guies i recursos de qualitat a l’abast de les persones mentores.
Seguiment continu de l’equip local per assegurar l’assoliment d’objectius personalitzats de cada parella de mentoria.
Continuïtat d’1 o 2 cursos a l’ESO i possibilitat a la postobligatòria (segons recursos locals i disposició de persones mentores) amb activitats online i grupals per a afrontar la nova etapa i els seus reptes.
Toolkits de qualitat pensats per a que els equips tinguin tots els elements per tirar endavant el projecte, amb l’acompanyament i l’expertesa de la Fundació Bofill.
Toolkits per a persones mentores amb competències clau, preguntes freqüents, recursos i repositori d’activitats per fer en persona o en línia.
Eines per a la comunicació, el seguiment i l’avaluació que facilitin al màxim un desenvolupament senzill del projecte sense sacrificar la seva qualitat.

 • Mentoria individual als darrers cursos de l’ESO per a alumnat amb risc d’abandonament escolar prematur.
 • Converses significatives i activitats per assolir objectius educatius i practicar destreses clau (comunicació, pensament crític, autonomia), conèixer-se millor, reflexionar, obtenir informació i prendre decisions, amb guies i recursos de qualitat a l’abast de les persones mentores.
 • Seguiment continu de l’equip local per assegurar l’assoliment d’objectius personalitzats de cada parella de mentoria.
 • Continuïtat d’1 o 2 cursos a l’ESO i possibilitat a la postobligatòria (segons recursos locals i disposició de persones mentores) amb activitats online i grupals per a afrontar la nova etapa i els seus reptes.
 • Toolkits de qualitat pensats per a que els equips tinguin tots els elements per tirar endavant el projecte, amb l’acompanyament i l’expertesa de la Fundació Bofill.
 • Toolkits per a persones mentores amb competències clau, preguntes freqüents, recursos i repositori d’activitats per fer en persona o en línia.
 • Eines per a la comunicació, el seguiment i l’avaluació que facilitin al màxim un desenvolupament senzill del projecte sense sacrificar la seva qualitat.

El programa és gratuït per als equips impulsors locals (rebreu la formació, els toolkits i el seguiment del primer any sense cap cost). Haureu de tenir recursos propis per poder assegurar com a mínim una persona disponible per donar seguiment a les parelles de mentoria i oferir espais o equipaments locals per a les trobades.

Us facilitarem totes les eines per fer la selecció adient dels perfils de nois i noies que millor es poden beneficiar d’aquest tipus d’intervenció (joves que mostrin desafecció i manca de motivació per seguir estudiant, i que no comptin amb els suports al seu entorn per seguir endavant).

També dins els toolkits trobareu tots els materials per parlar-ne amb els i les adolescents i les seves famílies, incloent materials de difusió, vídeos, guions de xerrada i d’entrevista i trucs per respondre les preguntes difícils.

Cal recordar que el perfil idoni per entrar en un procés de mentoria és el d’un o una jove que mostri una mínima motivació per comprometre’s a participar i que tingui dificultats però no que es trobi en situacions d’extrema fragilitat. També, la família ha d’estar informada adequadament i signar una autorització de participació del seu fill o filla.

Idealment, sí, ja que coneixen molt bé l’alumnat i la seva situació educativa. Com a mínim, és important que ens hi puguem coordinar per a poder compartir informació sobre la situació i necessitats de l’alumne/a. Dit això, el més important és trobar quin és l’actor (l’educador/a de serveis socials? el/la dinamitzador/a del casal de joves? el/la cap de l’agrupament escolta? l’entrenador/a d’esports?) que coneix bé l’adolescent (i idealment també la seva família) per a poder proposar-li la participació sabent que té les característiques adients. Per descomptat, quantes més complicitats tinguem entre tots els actors que influeixen en el desenvolupament educatiu de l’alumnat, molt millor.

Les persones mentores han de tenir capacitat de compromís (de, com a mínim, un curs escolar) i tenir clar que la implicació en aquest voluntariat és important. Cal que siguin persones empàtiques, responsables, obertes i amb capacitat d’escoltar i aconsellar des de la humilitat. A banda d’unes característiques bàsiques que totes les persones mentores voluntàries han de tenir, considerem que cada equip local pot afinar els requisits (fent-los més amplis o més restrictius) segons les característiques del seu context i la seva situació i preferències.

Com per la resta de passos del projecte, us facilitarem tant per a la crida com per la selecció i incorporació de voluntariat totes les eines i indicacions per a que pugueu fer el procés de forma encertada i amb qualitat.

L’espai de mentoria és lúdic i informal, no respon a una programació didàctica ni són classes de reforç. Això no vol dir que no treballem amb uns objectius educatius definits per cada noi o noia ni que els mentors no tinguin preparació ni metodologia. Dit això, la mentoria pot tenir impacte en els resultats acadèmics però no és la metodologia de preferència per a un alumne/a que té com a principal dificultat el rendiment en les matèries. Sí que té impacte en altres aspectes que afecten l’èxit escolar (motivació, autoestima, projecció de futur, vinculació amb el centre…) i, en el cas del nostre model, n’ha de tenir en les decisions relacionades amb la continuïtat educativa.

Com a mínim la relació de mentoria entre la presentació i el comiat ha de ser de 6 mesos amb una freqüència setmanal ideal. Podem tenir flexibilitat en quant a la durada de les trobades (entre una i dues hores, depèn de l’activitat que es vulgui fer) i fins i tot en el seu format (eventualment es poden fer trobades virtuals si no es poden trobar en persona per algun motiu). La nostra recomanació és que, en la mesura del possible, les parelles puguin continuar entre dos i tres cursos escolars, cobrint així tota l’etapa transicional on hi ha major risc d’AEP i, idealment, fer-ho amb la mateixa persona mentora.

El sistema de selecció del voluntariat inclou diversos elements (com ara les referències personals, el certificat d’estar lliure d’antecedents de naturalesa sexual, una entrevista individual, entre d’altres) per assegurar que les persones mentores són les més adequades per a fer aquest rol. Totes les persones voluntàries seguiran una formació i seran proveïdes de materials i recursos per dur a terme correctament la seva funció. Alhora, el seguiment de les sessions de mentoria per part de l’equip tècnic local (interactuant amb la persona adolescent i amb la mentora) ens farà detectar qualsevol desviació dels objectius concrets de la mentoria. Tots els elements (de seguiment i d’intervenció) s’han dissenyat basant-se en evidència científica i bones pràctiques internacionals per assegurar la bona qualitat de la mentoria i l’assoliment d’objectius.

Serà totalment assumible ja que hem dissenyat un procés i eines que ho facilitin. Tot i així és important preservar la funció i la càrrega horària de la persona o persones que es dediquin a tirar endavant el projecte localment (hem calculat al voltant de 4 hores setmanals per cada 10 parelles de mentoria, amb una distribució desigual durant el curs, que augmenta per exemple en la fase inicial de selecció del voluntariat i d’emparellaments).

La feina dels equips tècnics ha de ser minuciosa per assegurar la comunicació i el seguiment de les parelles. Tanmateix, amb les eines de comunicació/seguiment i tots els toolkits, i gràcies també al nostre acompanyament expert, hem procurat alleugerir al màxim el pes de la feina per als equips locals (per exemple, les eines de seguiment permeten detectar quines parelles requereixen més atenció i intervenció per part de l’equip tècnic que les altres).

La Fundació Bofill posa a disposició tots els toolkits per als equips tècnics i per a les persones mentores, a fi que el projecte es pugui desenvolupar localment de forma quasi autònoma. A banda, proveïm de capacitació als equips tècnics locals per a que puguin impulsar el projecte (us podeu formar tantes persones com veieu que duran a terme el projecte el primer o primers anys) i la primera part de la formació al voluntariat mentor. Després també tindreu materials i indicacions per fer una segona part, més breu i presencial, de formació d’acollida al vostre voluntariat.

Des de la Fundació Bofill promourem trobades i espais d’intercanvi entre totes les persones involucrades, incloent equips locals, voluntariat i, en la mesura del possible, adolescents i famílies. Al llarg del curs, durem a terme diverses reunions de coordinació entre el nostre equip i els equips locals a fi de donar-vos suport, resoldre dubtes i acompanyar-vos en cada fase de la posada en marxa del projecte. Tindrem una persona dedicada a l’equip per estar en contacte amb vosaltres regularment i saber com ho esteu fent i què necessiteu i un contacte per resoldre incidències. A final de curs avaluarem plegats el desenvolupament i valorarem la implantació un curs més i possibles canvis i millores a incorporar.

Això és possible, endavant! Quants més adolescents es beneficiïn simultàniament major impacte percebreu al vostre territori pel que fa a la continuïtat educativa. Només heu de tenir presents dos requisits: que tingueu assegurada la capacitat tècnica per donar seguiment a totes les parelles de mentoria (això són hores i, per tant recursos) i que tingueu la possibilitat de captar almenys tants voluntaris i voluntàries com adolescents voleu que participin. Per la resta, el projecte tal i com està dissenyat pot funcionar amb deu, vint, trenta adolescents o amb més i així us podeu permetre el luxe d’organitzar activitats més visibles i tenir un major impacte en el vostre territori.

 • Inscriure’s com a equip promotor local.
 • Signar un document de compromís amb la Fundació Bofill per cada curs de participació fins, almenys, que la primera cohort d’alumnes hagi arribat a la postobligatòria.
 • Rebre la capacitació inicial per l’equip tècnic per part de la Fundació Bofill.
 • Rebre tots els toolkits d’implementació per començar el projecte.
 • Accedir a l’espai web compartit on tenim totes els recursos, vies de comunicació i informació sobre el programa.
 • Fer una campanya de voluntariat localment i rebre les candidatures de les persones voluntàries (que també arribin per altres vies).
 • Assegurar que totes les persones voluntàries estan capacitades abans d’emparellar-les.
 • Posar en marxa el projecte amb el nostre suport i eines, fent el seguiment adient de les parelles.
 • Respondre a les demandes d’informació, traspàs de dades per l’avaluació i comunicació del programa.